ROZHODNUTÍ - "Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno Ostrovec (včetně)"

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

R O Z H O D N U T Í

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah
podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“)

v y d á v á

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

K r o č e h l a v y , K l a d n o , R o z d ě l o v ,
V e l k é P ř í t o č n o , M a l é P ř í t o č n o
“M o d e r n i z a c e t r a t i
K l a d n o ( v č e t n ě ) - K l a d n o - O s t r o v e c ( v č e t n ě ) “

Celý článek ve formátu PDF.

 

Vyvěšeno: 05.05.2022
Sejmuto: 20.05.2022
Číslo jednací: DUCR-24828/22/Lj
Zodpovídá: Veronika Bednářová