Drážní úřad uveřejnil výroční zprávu o bezpečnosti na české železnici za rok 2020

Drážní úřad opět po roce vydal výroční zprávu o bezpečnosti na českých železnicích. I přesto, že počet dopravců nadále stoupá, počet nehod stagnuje. Za rok 2020 obdržel Drážní úřad od Drážní inspekce celkem 23 bezpečnostních doporučení, které využil k přijetí odpovídajících bezpečnostních opatření. Státní dozory odhalily řadu nedostatků, které ale v převážné většině bezprostředně neohrožovaly bezpečné provozování dráhy a drážní dopravy. Podrobnosti shrnuje výroční zpráva Drážního úřadu za rok 2020.

Celá tisková zpráva ve formátu PDF.

Výroční zpráva 2020 ke stažení.

 

Setkání drážních úřadů s dopravci a výrobci kolejových vozidel

V září se uskutečnilo tradiční setkání Drážního úřadu s železničními dopravci a výrobci kolejových vozidel.  O své zkušenosti se zaváděním evropské legislativy do schvalovacích procesů a implementací vlakového zabezpečovače ETCS se s účastníky podělili zástupci Evropské železniční agentury, polského drážního úřadu UTK i slovenského Dopravného úradu. S plány na zavádění ETCS i dalšími výstupy Bezpečnostní komise seznámili hosty zástupci Ministerstva dopravy.

Celá tisková zpráva ve formátu PDF.

Vypsali jsme nové termíny zkoušek strojvedoucích na září a říjen

Žadatelé jsou při zkoušce povinni dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná a ochranná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví, resp. krajských hygienických stanic.

Před zahájením zkoušky vyplní všichni žadatelé prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 (součástí prohlášení je mj. údaj týkající se posledního termínu testu, který nesmí být starší než 7 dní a jeho výsledek). Vyplněné a zkušební komisi odevzdané čestné prohlášení je nutnou podmínkou pro připuštění k vlastní zkoušce.

Čestné prohlášení naleznete ZDE.

Aktuální termíny zkoušek všeobecné odborné způsobilosti k získání licence strojvedoucích naleznete ZDE.

 

Prodlužování platnosti licencí strojvedoucích – upozornění pro žadatele

Drážní úřad vyřizuje žádosti o prodloužení platnosti stávajících licencí strojvedoucích v co nejkratším termínu, standardní doba vyřízení je však 30 dnů. Doporučujeme proto, aby žadatelé předkládali žádosti alespoň s dvouměsíčním předstihem!

Licenci strojvedoucího lze prodloužit pouze v případě, že žadatel splňuje podmínky § 46 a § 46d zákona o dráhách. K žádosti je nutné doložit kopii poslední licence a kopii dokladu o zdravotní způsobilosti.

Detailní postup prodloužení platnosti upravuje metodický pokyn. Tento materiál s názvem „Metodický pokyn 3/2021 pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání a prodloužení licence strojvedoucího“ včetně všech příloh je uveřejněn ZDE.

Formuláře a návody k vyplnění stáhnete zde.

 

 

Setkání dopravců a výrobců s drážními úřady

Drážní úřad pořádá ve dnech 7. – 8.9.2021 tradiční „Setkání dopravců a výrobců s drážními úřady“. Workshop se bude věnovat aktuálním tématům, které představíme ve spolupráci s European Railway Agency, Urząd Transportu Kolejowego, Dopravným úradem a Ministerstvem dopravy ČR.

Registrujte se do 25.8.2021! Pokyny k registraci najdete v pozvánce.

Program workshopu ve formátu PDF.

Pozvanka jpg

 

Byl spuštěn Evropský průzkum bezpečnosti železnic

Evropská železniční agentura (ERA) zahájila čtyřměsíční online průzkum vnímání bezpečnosti na železnici. Je otevřen všem pracovníkům Evropské unie zaměstnaným v kterékoli organizaci, která se podílí na evropském železničním systému. Cílem projektu s názvem „Evropský průzkum klimatu bezpečnosti železnic (ERA-SCS)“ je další zlepšení bezpečnosti v evropském železničním systému. Možnost vyplnit dotazník mají respondenti až do 7. října 2021.

Celá tisková zpráva ve formátu PDF.

Vstup do Evropského průzkumu bezpečnosti železnic

Drážní úřad za první pololetí letošního roku eviduje značný nárůst počtu žádostí o změnu zabezpečení železničních přejezdů.

Jedná se o důsledek intenzivní snahy o zvýšení bezpečnosti na přejezdech a zároveň investiční činnosti Správy železnic, která si za svůj cíl letos vytyčila modernizaci 200 železničních přejezdů. Každá žádost o zvýšení zabezpečení přejezdu podléhá rozhodnutí Drážního úřadu. Za leden až červen 2021 vydal Drážní úřad 109 rozhodnutí o zvýšení zabezpečení. Ve srovnání s rokem 2020, kdy bylo za stejné období vydáno 52 rozhodnutí, se jedná o více než 100% nárůst.

Celá tisková zpráva ve formátu PDF.

 

Nové termíny zkoušek strojvedoucích na letní měsíce

Zkoušky k získání licence strojvedoucího probíhají na Drážním úřadu i v létě. Stále za dodržování hygienických opatření, kdy mají uchazeči povinnost použít respirátor třídy FFP2 bez výdechového filtru.

Jednoho termínu se může zúčastnit maximálně 7 uchazečů.

Před zahájením zkoušky vyplní všichni uchazeči prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 (součástí prohlášení je mj. údaj týkající se posledního termínu testu a jeho výsledek). Vyplněné a zkušební komisi odevzdané čestné prohlášení je nutnou podmínkou pro připuštění k vlastní zkoušce. Čestné prohlášení naleznete ZDE.

Aktuální termíny zkoušek všeobecné odborné způsobilosti k získání licence strojvedoucích naleznete ZDE.

Drážní úřad uveřejnil plán státních dozorů týkajících se systému bezpečnosti a osvědčení o bezpečnosti na 2. pololetí roku 2021

Drážní úřad jako vnitrostátní bezpečnostní orgán ve smyslu NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/761 ze dne 16. února 2018, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody pro dohled vykonávaný vnitrostátními bezpečnostními orgány po vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 provádí výkon státního dozoru.

Přehled právnických osob, u kterých bude proveden výkon státního dozoru v 2. pololetí 2021.

Údaje uvedené v plánu jsou orientační a v průběhu pololetí se mohou změnit a doplňovat. Drážní úřad bude výkon státního dozoru u konkrétního subjektu oznamovat s dostatečným předstihem ve smyslu zákona 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění.

Drážní úřad je nucen každoročně přerušit stovky stavebních řízení. Důvodem jsou především nekompletní podklady, které žadatelé předkládají. Každé přerušení ale znamená zdržení ve schvalovacím procesu a ve svém důsledku i zbytečné zdržení při vydání stavebního povolení.

Tisková zpráva ve formáte PDF.

Obnovené osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy podle evropského nařízení 

Drážní úřad vydal první osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy, které bylo nově zpracováno podle nařízení Komise EU 2018/762.

Obnovené osvědčení získala na dalších 5 let společnost KŽC Doprava s.r.o, která provozuje regionální dráhu Česká Kamenice – Kamenický Šenov.

Celý systém bezpečnosti, tedy veškeré vnitřní předpisy, jsou vypracovány podle evropského nařízení, které je v ČR aplikováno od konce října 2020 v návaznosti na zavedení 4. železničního balíčku. První žádost k posouzení podle nových podmínek dorazila na Drážní úřad 17.3.2021. Obnovené osvědčení je platné od 28.6.2021.