Počet odstraněných železničních přejezdů roste

Drážní úřad za první pololetí letošního roku rozhodl o odstranění 35 železničních přejezdů. To je stejné množství, jako za celý rok 2019 a několikanásobek roku 2020 a 2021.

„Jsme rádi, že se počet železničních přejezdů snižuje. Stále platí, že nejbezpečnější je takový přejezd, který neexistuje. Železniční přejezdy se v uplynulém pololetí dařilo ve větší míře odstraňovat na kříženích s místními a účelovými komunikacemi. Počet odstraněných přejezdů roste také díky modernizaci tratí. Jen v rámci modernizace 4. železničního koridoru bylo zrušeno 7 přejezdů,“ říká Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu.

Více najdete v tiskové zprávě

Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Drážním úřadem spouští dotazník pro strojvedoucí

Ministerstvo dopravy, Drážní úřad a Dopravní vzdělávací institut spouští průzkum zkušeností a názorů strojvedoucích v ČR na podmínky výkonu jejich profese, které mohou ovlivnit bezpečnost tuzemské železnice. Má podobu anonymního on-line dotazníku, o kterém byli informováni všichni železniční dopravci. Projekt vznikl z iniciativy ministra dopravy Martina Kupky a resortní Pracovní komise ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu.

Více najdete v tiskové zprávě.

Evropská komise uveřejnila po 95. jednání RISC finální znění revizí Technických specifikací pro interoperabilitu (TSI)

Členské země se mohou k finálnímu znění nových TSI ještě během následujících dvou měsíců vyjádřit.

Termíny pro vyjádření pro jednotlivé oblasti TSI jsou následující:
• Do 19. 8. 2022 - TSI CCS, OPE, INF & ENE
• Do 29. 8. 2022 - WAG, LOC&PAS, NOI, PRM, ERATV a RINF
• Do 7. 9. 2022 - TAP/TAF GAP
• Do 13. 9. 2022 Item 6 – TSI implementation discussion for RISC

Od roku 2023 začnou v železničním sektoru platit nové Technické specifikace pro interoperabilitu. Jejich změny připravuje Evropská železniční agentura (ERA).
TSI jsou souborem technických požadavků na evropský železniční systém tak, aby byl interoperabilní.
Revize se týkají cca 74 témat napříč všemi specifikacemi. První požadavek na změny v TSI vzešel od Evropské komise v červnu 2020.

Časový harmonogram implementace nových TSI:

casový harnonogram

Uveřejnili jsme nové termíny zkoušek strojvedoucích na červenec a srpen 2022

Zkoušíme i přes léto! Zkoušky všeobecné odborné způsobilosti k získání licence strojvedoucího v červenci a srpnu proběhnou v následujících termínech:

Terminy VOZ 7 8 2022

Aktuální termíny zkoušek jsou ke stažení ZDE.

Žadatelé jsou při zkoušce povinni dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná a ochranná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví, resp. krajských hygienických stanic.

Prodlužování platnosti licencí strojvedoucích – upozornění pro žadatele

Drážní úřad vyřizuje žádosti o prodloužení platnosti stávajících licencí strojvedoucích v co nejkratším termínu, standardní doba vyřízení je však 30 dnů. Doporučujeme proto, aby žadatelé předkládali žádosti alespoň s dvouměsíčním předstihem!

Licenci strojvedoucího lze prodloužit pouze v případě, že žadatel splňuje podmínky § 46 a § 46d zákona o dráhách. K žádosti je nutné doložit kopii poslední licence a kopii dokladu o zdravotní způsobilosti.

Detailní postup prodloužení platnosti upravuje metodický pokyn. Tento materiál s názvem „Metodický pokyn 3/2021 pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání a prodloužení licence strojvedoucího“ včetně všech příloh je uveřejněn ZDE.

Formuláře a návody k vyplnění stáhnete zde.

Drážní úřad schválil názvy dalších čtyř železničních zastávek. Tři z nich jsou v Pardubickém kraji.

Síť železničních zastávek v Pardubickém kraji se dále rozšiřuje. Drážní úřad v tomto regionu schválil názvy dvou nových zastávek a jednu změnu názvu. Nová zastávka s názvem „Pardubice – centrum“ vznikne přímo v Pardubicích. Město tak na svém území bude mít již osm železničních stanic či zastávek na několika různých tratích. Na území Pardubického kraje bude dále vybudována nová stanice „Choltice zastávka“ a stanice „Svitavy-Lačnov“ bude přesunuta a přejmenována na „Opatovec“.

Poslední novou zastávkou, o jejímž názvu rozhodl Drážní úřad, je „Vlkov-Osová“. Tato zastávka vznikne v Kraji Vysočina. Názvy zastávek budou platné od data jejich otevření.

Více najdete v tiskové zprávě

Uveřejnili jsme nový metodický pokyn k dodatečné instalaci palubní části ETCS

„Metodický pokyn č. 2/2022 - dodatečná instalace palubní části ETCS na vozidla určená pro provoz na síti ČR“ obsahuje doporučené postupy a je nástrojem pro správnou aplikaci právních předpisů upravujících příslušnou problematiku. Jeho nové znění najdete ZDE

Metodický postup vychází z Nařízení 2016/919 ze dne 27. května 2016 ve znění z 20. března 2020 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii (TSI CCS) a zákona č. 266/1994 Sb, o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

Historické vozidlo se stává historickým až rozhodnutím Drážního úřadu


O tom, že je vozidlo historickým drážním vozidlem, musí na žádost vlastníka rozhodnout drážní správní úřad. Jinými slovy nestačí, že vozidlo splní podmínky pro získání tohoto statusu definované v zákoně, ale je nutné získat rozhodnutí Drážního úřadu.

Drážní vozidlo může být prohlášeno historickým, pokud byla jeho výroba ukončena před více než 40 lety a jsou-li jeho vnější vzhled a vnitřní uspořádání uchovávány a udržovány ve stavu podle původní technické dokumentace. Tuto definici najdete v novelizovaném zákoně č. 266/1994 Sb., o dráhách, v §43f, stejně jako další podmínky.

Pokud má vozidlo status historického drážního vozidla, smí být provozováno pouze k uspokojování kulturních nebo volnočasových potřeb. Platí pro něj pak výjimka z povinné certifikace subjektu odpovědného za jeho údržbu i výjimka z požadavků technických specifikací pro interoperabilitu při jeho opravě nebo modernizaci.

 

Nové termíny školení pro uživatele One-Stop Shop

Evropská železniční agentura (ERA) vypsala nové termíny online školení pro uživatele jednotného kontaktního místa One-Stop Shop (OSS).

One-Stop Shop představuje internetové rozhraní, jehož prostřednictvím jsou podávány žádosti o schválení železničních vozidel a vydávání jednotných bezpečnostních osvědčení provozovatelům dráhy a drážní dopravy pro provoz na tratích ČR a EU. Portál OSS spravuje ERA.

Školení je určeno:
- zástupcům žadatelů, kteří používají OSS pro předkládání žádostí, monitorování průběhu procesu a přístup k rozhodnutím v případech schvalování vozidel (VA) a získávání jednotných bezpečnostních osvědčení (SSC)
- zástupcům ERA a národních bezpečnostních úřadů, kteří využívají OSS pro plnění svých úkolů při posuzování a vydávání rozhodnutí

Cíl školení:

Poskytnout odpovídající návod všem potenciálním uživatelům systému tak, aby byli schopni využívat všech jeho funkcí.


Okruhy školení pro žadatele:
- odesílání souborů s žádostmi
- komunikace s hodnotícími týmy
- aktualizace souboru žádosti na žádost hodnotícího týmu
- monitorování procesu hodnocení

Okruhy školení pro hodnotící týmy:
- přiřazování uživatelů k aplikacím
- předkládání hodnotících zpráv jménem své organizace
- komunikace s žadatelem
- řízení procesu hodnocení žádosti

Školení bude probíhat zdarma formou webináře v anglickém jazyce pod vedením instruktora a bude zahrnovat řadu prezentací a praktických ukázek.

Předpokladem je, že účastníci mají velmi dobrou znalost procesů SSC a/nebo VA podle legislativy 4. železničního balíčku a velmi dobrou znalost anglického jazyka.

Termíny školení pro příslušné oblasti naleznete v následující tabulce. Registrovat se můžete zasláním e-mailu na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

terminy OSS


Je plánováno také testovací sezení, aby si každý mohl ověřit, že bude mít přístup ke schůzce pomocí MS Teams a bude se moci normálně účastnit. Je možné si vybrat z následujících termínů:

testy OSS

Více informací naleznete v dokumentu ERA.
 

Uveřejnili jsme prezentace ze semináře TSI TAF a TSI TAP.

Informace k technickým specifikacím interoperability pro telematické aplikace v nákladní (TSI TAF) a osobní (TSI TAP) dopravě naleznete v uveřejněných prezentacích.

Podívat se můžete i na videozáznam přednášek ze semináře ze dne 24. 4. 2022.

Od 16.6.2022 je povinná certifikace všech subjektů ECM!

Upozorňujeme, že od 16. června 2022 nesmí být na celostátní a regionální dráze v České republice provozováno žádné vozidlo, jehož subjekt odpovědný za jeho údržbu (ECM) vedený v evidenci v národním registru vozidel (NVR) není certifikován. Všechny subjekty odpovědné za údržbu všech kategorií vozidel, musí být nejpozději k datu 16.6.2022 certifikovány.

Tato povinnost vyplývá z prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/779. Problematika údržby drážních vozidel provozovaných na dráze celostátní nebo regionální včetně certifikace je upravena v novelizovaném znění zákona o dráhách 266/1994 Sb., účinném od 1. února 2022, především v § 43b. 

Výjimka z povinné certifikace platí v souladu s § 43f, odst. 3 zákona o dráhách pro historická vozidla. Podmínkou je, že historické vozidlo musí být skutečně jako historické registrováno a musí být o tom, že je historické, na základě žádosti i rozhodnuto. Historické vozidlo pak ale nesmí být používáno k jiným účelům, než je uspokojování kulturních nebo volnočasových potřeb.

Certifikace není povinná ani pro vozidla pohybující se výhradně na dráze místní nebo vlečce nebo pro vlečková hnací vozidla zajíždějící do stanic na dráze celostátní nebo regionální, jde-li o místo styku vzájemně zaústěných drah.

Přehled všech certifikovaných subjektů lze najít v databázi ERADIS na webové stránce: https://eradis.era.europa.eu/safety_docs/ecm/certificates.aspx