SCHVALOVÁNÍ A ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÍCH VOZIDEL, BEZPEČNOST NA ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH, MIMOŘÁDNÁ KONTROLA LANOVÝCH DRAH, MONITORING LICENCÍ STROJVEDOUCÍCH. NEJEN TO SHRNUL DRÁŽNÍ ÚŘAD NA VÝROČNÍ PREZENTACI

Drážní úřad na své úterní výroční prezentaci shrnul vývoj na českých železnicích v loňském roce a výhled na rok letošní. Proces schvalování železničních vozidel se s platností novely zákona o dráhách od začátku února změnil, blíží se červnový termín povinné certifikace subjektů, které jsou za údržbu vozidel zodpovědné. Zvyšuje se počet přejezdů, které procházejí modernizací a jsou díky nově instalovaným závorám nebo světelné signalizaci bezpečnější. Blížící se termín zahájení provozu pod dohledem evropského traťového zabezpečovače ETCS znamená nárůst počtu žádostí o schválení vozidel s dodatečnou zástavbou tohoto systému i jeho traťové části. Proběhla mimořádná kontrola všech lanových drah v ČR a uplynulo 6 týdnů od ostrého startu monitoringu licencí strojvedoucích.

„Bezpečnost českého železničního systému se zvyšuje. V platnost vstoupila novela zákona o dráhách s monitoringem licencí strojvedoucích, modernizují se přejezdy, intenzivně se připravuje provoz pod dohledem ETCS na celostátních i regionálních tratích,“ říká Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu a dodává: „Připravujeme zavedení simulátorů, na kterých se strojvedoucí seznámí nejen s novým zabezpečovačem ETCS, ale vyzkouší situace, se kterými se běžně v provozu nesetkávají. Kromě toho jsme dokončili mimořádné kontroly dokumentace všech lanových drah v ČR. Můžeme konstatovat, že lanovky procházejí poctivě všemi povinnými kontrolami a jsou bezpečné.“

 

Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst ZDE.

Uveřejnili jsme nový metodický pokyn pro certifikační orgány žádající o uznání pro certifikaci výrobců železničních kolejových vozidel provádějících svařování

Výrobci železničních kolejových vozidel (ŽKV), kteří provádějí svařování ŽKV, musí být certifikováni schváleným akreditovaným certifikačním orgánem podle ČSN EN 15085-2 postupem podle certifikačního schématu NKV-CS-001 „Postup certifikace EN 15085-2“. Výrobcem ŽKV je každá organizace, která používá svařování pro výrobu, opravy nebo údržbu ŽKV a jejich částí včetně dokončujícího svařování odlitků, nebo organizace, která konstruuje svařovaná ŽKV nebo části svařovaných ŽKV nebo nakupuje nebo prodává svařované části pro montáž do ŽKV.

 

Metodický pokyn najdete ZDE.

Uveřejnili jsme nové termíny zkoušek strojvedoucích na březen a duben 2022

V březnu a dubnu jsme vypsali šest termínů zkoušek všeobecné odborné způsobilosti k získání licence strojvedoucího.

Aktuální termíny zkoušek naleznete ZDE.

Žadatelé jsou při zkoušce povinni dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná a ochranná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví, resp. krajských hygienických stanic.

Prodlužování platnosti licencí strojvedoucích – upozornění pro žadatele

Drážní úřad vyřizuje žádosti o prodloužení platnosti stávajících licencí strojvedoucích v co nejkratším termínu, standardní doba vyřízení je však 30 dnů. Doporučujeme proto, aby žadatelé předkládali žádosti alespoň s dvouměsíčním předstihem!

Licenci strojvedoucího lze prodloužit pouze v případě, že žadatel splňuje podmínky § 46 a § 46d zákona o dráhách. K žádosti je nutné doložit kopii poslední licence a kopii dokladu o zdravotní způsobilosti.

Detailní postup prodloužení platnosti upravuje metodický pokyn. Tento materiál s názvem „Metodický pokyn 3/2021 pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání a prodloužení licence strojvedoucího“ včetně všech příloh je uveřejněn ZDE.

Formuláře a návody k vyplnění stáhnete zde.

Ministerstvo dopravy: Bezplatné vlaky pro Ukrajince denně pomáhají stovkám lidí

Ministerstvo dopravy a silniční i železniční dopravci koordinují svou pomoc Ukrajině. Pro Ukrajince jezdí pravidelně humanitární vlaky, dopravci nabídli také svoje autobusy či ubytovací kapacity.

 

Celý text tiskové zprávy Ministerstva dopravy.

Drážní úřad provedl revizi otázek ke zkouškám strojvedoucích a rozšířil jejich počet

Každý uchazeč o získání licence strojvedoucího, musí na Drážním úřadě složit zkoušku všeobecné odborné způsobilosti k řízení drážního vozidla. Drážní úřad nově rozšířil základní sadu otázek ke zkoušce na dvojnásobek. Nyní jich je více než 800.

Soubor otázek pro konkrétní test náhodně generuje systém. Doplněnou sadu vzorových otázek včetně správných odpovědí najdete ZDE.

Zkoušky strojvedoucích se skládají z písemné a ústní části. Písemná část obsahuje 100 otázek, přičemž pro postup k ústní zkoušce musí být správně zodpovězeno minimálně 80 z nich. Ústní část pak obsahuje další tři otevřené dotazy, které musí být znovu z 80% správně zodpovězeny. Pro uchazeče je proto důležité, aby se na zkoušku důkladně připravili. Napoprvé ji úspěšně složí zhruba 7 z 10 žadatelů.

Další potřebné informace k řízení drážních vozidel najdete ZDE.

Novela zákona o dráhách přináší změny pro oblast železniční dopravy i činnost Drážního úřadu

Zlepšení v oblasti bezpečnosti na železnici nebo jednotné podmínky na dráze v rámci Evropské unie. To přináší novela zákona o dráhách, která začíná platit od 1. 2. 2022. Drážní úřad nově získá přehled o tom, pro jaké dopravce a kdy strojvedoucí řídil vlaky i jak strojvedoucí dodržují pravidla odpočinku mezi směnami.

Jedním z cílů je další zvyšování bezpečnosti železnice a zlepšení podmínek pro drážní dopravu. K tomu pomůže i schválení elektronického monitoringu licence strojvedoucích, kdy bude možné efektivněji sledovat dodržování pravidel o délce směny a dobu řízení drážního vozidla.

Tisková zpráva Ministerstva dopravy: Upravený zákon o dráhách začíná platit, zlepší podmínky na české železnici

Od 1. 2. 2022 zavádí upravený zákon o dráhách několik novinek, které mají zásadní vliv na postupy schvalování vozidel a činnost provozovatelů dráhy a drážní dopravy.

Podívejme se přehledně na jednotlivé změny.

 

 1. Systém elektronického monitoringu licencí strojvedoucích (tzv. MLS)

Novela zákona o dráhách zavádí povinnost provozovatelů celostátní nebo regionální dráhy zajistit v elektronické podobě Drážnímu úřadu údaje od dopravců: číslo licence strojvedoucího a evropské číslo drážního vozidla s údajem o začátku a konci doby řízení daného drážního vozidla. Povinností dopravců je tyto údaje neprodleně po zahájení nebo ukončení jízdy drážního vozidla oznámit provozovateli dráhy. Drážní úřad tak nově získá přehled o tom, pro jaké dopravce a kdy strojvedoucí řídil vlaky i jak strojvedoucí dodržují pravidla odpočinku mezi směnami.

Tento systém je nazýván systém elektronického monitoringu licencí strojvedoucích. Drážní úřad tak bude mít přesný přehled o výkonu vybrané licence. Systém upozorní na překročení doby řízení drážního vozidla i na neplatnou licenci. Díky tomuto systému bude mít Drážní úřad v ruce objektivní informace, tvrdá data, která po určité době vyhodnotí. Pokud se ukáže, že strojvedoucí v době svého předepsaného odpočinku jezdí ve větší míře u jiných dopravců, bude se jednat o přijetí nějakých omezení nebo sankcí.

Výstupy ze systému budou také jedním z vodítek, na které dopravce změří Drážní úřad dozorovou činnost.

 

 

 1. Sankce pro strojvedoucí

Novela nově zavádí sankční systém pro strojvedoucí při porušení některých povinností. Jedná se o případy, kdy

 • strojvedoucí opakovaně nezastaví včas před návěstí zakazující jízdu
 • se u strojvedoucího prokáže přítomnost návykové látky
 • strojvedoucí nepředloží doklady osvědčující oprávnění řídit drážní vozidlo.
 • strojvedoucí neohlásí dojetí drážního vozidla do místa se zjednodušenou organizací drážní dopravy

Zákon již před novelizací upravoval případy, kdy je možné odebrat strojvedoucímu licenci, a to v případech, kdy strojvedoucí přestal splňovat podmínku spolehlivosti, přestal být zdravotně způsobilý, či o odnětí licence požádal. Tyto možnosti odebrání licence zůstávají v platnosti i po účinnosti novely ZoD.

 

 

 1. Převedení dvou evropských směrnic do českého práva – 4. železniční balíček

Konkrétně jde o směrnici o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii a směrnici o bezpečnosti železnic. Ty jsou zaměřeny na vzájemnou propojenost železnice v evropském prostoru a její bezpečnost. Oba unijní předpisy jsou také součástí technického pilíře takzvaného čtvrtého železničního balíčku. Cílem unijní úpravy je uceleněji a přehledněji vymezit podmínky celkové kompatibility železničního systému Evropské unie, podpořit rozvoj služeb železniční dopravy v EU a zvýšit úroveň bezpečnosti na železnici. 


Technická část čtvrtého železničního balíčku stanoví základní podmínky a pravidla provozní a technické propojenosti dráhy celostátní, drah regionálních, vybraných drah jiných členských států a na nich provozovaných drážních vozidel. Vymezují se například nové podmínky pro uvedení dráhy do provozu či uvedení drážních vozidel na trh.

 • Nově se pro typové schválení drážního vozidla využívá pojem „uvedení vozidla na trh“. Pokud drážní vozidlo získá povolení k uvedení na trh od Drážního úřadu nebo Evropské železniční agentury pro dráhu celostátní a regionální, nebude již vydáván samostatně průkaz způsobilosti vozidla a takové vozidlo je automaticky schváleno pro provoz na místní dráze a vlečce.
 • Nový pojem průkaz způsobilosti dráhy pokrývá stávající činnosti pro vydání kolaudačního rozhodnutí stavby. V rámci řízení o vydání průkazu způsobilosti dráhy Drážní úřad prověřuje, zda předložené doklady splňují požadavky na jednotlivé subsystémy a jejich vzájemné propojení.

 

 1. Status historického vozidla

Zákon nově definuje, jaké vozidlo může tento status získat. Historickým vozidlem se může stát pouze takové vozidlo, jehož výroba byla ukončena před více než 40 lety a jehož vnější vzhled a vnitřní uspořádání jsou uchovávány a udržovány ve stavu podle původní technické dokumentace.  

 

 1. Změny správních poplatků

Dochází ke změnám správních poplatků za jednotlivé správní úkony. Správní poplatky jsou uvedeny v novele zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Drážní úřad uveřejnil plán státních dozorů se zaměřením na povinnosti dopravců ve vztahu k osvědčení dopravce a systému bezpečnosti na rok 2022

Drážní úřad jako vnitrostátní bezpečnostní orgán ve smyslu NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/761 ze dne 16. února 2018, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody pro dohled vykonávaný vnitrostátními bezpečnostními orgány po vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 provádí výkon státního dozoru.

 

 Přehled právnických osob, u kterých bude proveden výkon státního dozoru v průběhu roku 2022.

 

 Údaje uvedené v plánu jsou orientační a v průběhu roku se mohou změnit a doplňovat. Drážní úřad bude výkon státního dozoru u konkrétního subjektu oznamovat s dostatečným předstihem ve smyslu zákona 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění.

Přejeme Vám klidné Vánoce a bezstarostnou jízdu rokem 2022

 

PF CZ

Vypsali jsme nové termíny zkoušek strojvedoucích na leden a únor 2022

Prosincové termíny zkoušek strojvedoucích jsou za námi a s novým rokem vypisujeme termíny další – na leden a únor 2022. Aktuální termíny zkoušek všeobecné odborné způsobilosti k získání licence strojvedoucích naleznete ZDE.

Žadatelé jsou při zkoušce povinni dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná a ochranná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví, resp. krajských hygienických stanic.

Před zahájením zkoušky vyplní všichni žadatelé prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 (součástí prohlášení je mj. údaj týkající se očkování či potvrzení o prodělaném onemocnění příp. posledního termínu testu, který nesmí být starší 72 hod. u PCR a 24 hod. u antigenu a jeho výsledek). Vyplněné a zkušební komisi odevzdané čestné prohlášení je nutnou podmínkou pro připuštění k vlastní zkoušce. Čestné prohlášení naleznete ZDE.

Prodlužování platnosti licencí strojvedoucích – upozornění pro žadatele

Drážní úřad vyřizuje žádosti o prodloužení platnosti stávajících licencí strojvedoucích v co nejkratším termínu, standardní doba vyřízení je však 30 dnů. Doporučujeme proto, aby žadatelé předkládali žádosti alespoň s dvouměsíčním předstihem!

Licenci strojvedoucího lze prodloužit pouze v případě, že žadatel splňuje podmínky § 46 a § 46d zákona o dráhách. K žádosti je nutné doložit kopii poslední licence a kopii dokladu o zdravotní způsobilosti.

Detailní postup prodloužení platnosti upravuje metodický pokyn. Tento materiál s názvem „Metodický pokyn 3/2021 pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání a prodloužení licence strojvedoucího“ včetně všech příloh je uveřejněn ZDE.

Formuláře a návody k vyplnění stáhnete zde.

V polovině prosince se uskutečnil první z řady workshopů Drážního úřadu s dopravci.

Cílem prosincového Komunikačního workshopu, který byl organizován ve spolupráci s ŽESNAD.CZ, bylo vytvoření společné komunikační platformy. Byla dohodnuta nová forma spolupráce. První kroky se budou týkat bezpečnostních opatření, která Drážní úřad v případě zjištěného problému adresuje provozovatelům drážní dopravy a infrastruktury. Jednotlivá bezpečnostní doporučení ze závěrečných zpráv šetření mimořádných událostí od Drážní inspekce bude úřad projednávat s expertními skupinami dopravců tak, aby byla prověřena jejich realizovatelnost a aplikovatelnost. Díky tomu by se měla zvýšit rychlost uvádění následně vydaných bezpečnostních opatření do praxe a tím i rychlost integrace bezpečnostních prvků do celého systému železniční dopravy.

Setkání s dopravci