V časopisu Nebezpečný náklad č. 2/2018 vyšel článek s názvem Příprava na kontrolu RID kontrolním orgánem, který pojednává o výkonu státního dozoru v oblasti RID. Protože je článek nepřesný a tím i zavádějící, je potřeba uvést některé informace na pravou míru.

Předně je v článku uvedeno, že se státní dozor vykonává podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. To je sice správně, nesmí se však zapomenout ani na zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (tzv. kontrolní řád), jehož ustanovení se též používají k výkonům státních dozorů.

Vyjmenované zaměření kontrol v článku se může zdát jako „to hlavní“ nebo „to jediné kontrolované“, což může být pro některé čtenáře zavádějící. Vždy záleží na tom, o jakou konkrétní kontrolu (státní dozor) se jedná a pro koho je určena. Je třeba si uvědomit, že Drážní úřad kontroluje (a k tomu je zmocněn i Ministerstvem dopravy) celý rozsah přepravy nebezpečných věcí (RID), jakož i Nařízení vlády č. 1/2000 Sb. týkající se oblasti přeprav nebezpečných věcí. V rámci státních dozorů se tak můžeme u každého subjektu zaměřit na něco zcela jiného – jiná kontrola může probíhat u dopravce přepravujícího nebezpečné věci, jiná na provozovatele železniční infrastruktury, jiná na výrobce cisternových vozů, jiná na odesílatele, atd.

Co je také potřeba zmínit je skutečnost, že Drážní úřad není vždy povinen dopředu oznamovat zaměření kontroly/státního dozoru. V případě potřeby lze také provést i neohlášenou kontrolu, případně neohlášený státní dozor. V takovém případě dojde k následnému sepsání protokolu o kontrole.

Věřím, že tyto doplňující, leč důležité informace ocení nejen čtenáři, ale i subjekty zabývající se přepravou nebezpečných věcí.

Stanislav Hájek, vedoucí oddělení RID Drážního úřadu

 

Příloha: článek z časopisu Nebezpečný náklad č. 2/2018

Drážní úřad připravuje na středu 23. května 2018 již v pořadí 6. jednání národní implementace TAF a TAP. Seminář určený pro provozovatele drážní dopravy, provozovatele drah a držitelé nákladních vozů se uskuteční jako vždy na půdě Ministerstva dopravy (Místnost 1S/80 Zasedací sál). Na seminář dorazí také zástupci Agentury EU pro železnice, kteří seznámí přítomné se 4. železničním balíčkem.

Program jednání:

09:15 - 09:20 Zahájení

09:20 - 10:15 Informace o implementaci TAF TSI pro nákladní dopravce

10:30 - 11:30 Informace o implementaci TAP TSI pro osobní dopravce

12:00 - 15:00 Seminář Drážního úřadu:

a) Problematika testů kompatibility po dosazení mobilní části ETCS na vozidlo;
b) Lhůty pro pravidelné revize UTZ;
c) Seznámení s Metodickým pokynem pro uznávání zkoušejících strojvedoucí;
d) Způsobilost vozidla pro provoz v ČR;e) Představení Registru infrastruktury (RINF);
f) Novinky v oblasti vydávání osvědčení dopravce;
g) Diskuse.

V posledních letech bylo pro Českou republiku typické, že se počet dopravců v železniční dopravě držel okolo čísla 105. Drážní úřad však zahájil s některými firmami správní řízení, jejímž výsledkem bylo odejmutí licence k provozování drážní dopravy některým dopravcům. Jejich počet se tak po mnoha letech dostal pod hranici jednoho sta.

Celý článek v PDF.

Drážní úřad vydal rozhodnutí, na základě kterého se změní název železniční stanice Hrušovany nad Jevišovkou. Stanice se nachází na tratích č. 244 Brno - Hrušovany nad Jevišovkou, č. 246 Břeclav - Znojmo a dnes neprovozované trati č. 245 Hrušovany nad Jevišovkou - Hevlín. Nový název bude znít Hrušovany nad Jeviškou-Šanov, ten bude oficiálně platný se zahájením nového grafikonu vlakové dopravy 2018/2019. Ke změně označení dochází na základě žádosti obce Šanov, na jejímž území se železniční stanice nachází. Náklady spojené se změnou názvu uhradí žadatel, tj. obec Šanov.

Ve dnech 10. - 12. dubna 2018 proběhl v chorvatském Dubrovníku první evropský summit o bezpečnosti železnic. Summit pořádala agentura ERA ve spolupráci s Evropskou komisí a primárně byl zaměřen na zvyšování firemní kultury v oblasti bezpečnosti. Dále přítomní zástupci organizací, mezi nimiž nechyběli ani pracovníci Drážního úřadu v čele s ředitelem sekce provozně-technické Ondřejem Fantou, podepsali Evropskou deklaraci o bezpečnosti železniční kultury. Deklarace má za cíl zlepšit podporu a spolupráci v segmentu bezpečnosti, jakož i zvyšovat a pozitivně působit na kulturu bezpečnosti v jednotlivých organizacích.

Summit

S loňskou dubnovou novelou zákona o dráhách přibyla Drážnímu úřadu zbrusu nová povinnost. Tou je oznamování Drážní inspekci, jaká opatření Drážní úřad přijal v souvislosti se závěrečnými zprávami mimořádných událostí, která obsahují bezpečnostní doporučení. Taková sdělení musí být postoupena ve lhůtě 12 měsíců od zveřejnění příslušné závěrečné zprávy mimořádné události.

Celý článek v PDF.

Zájem o povolání strojvedoucího je stále aktuální, získat licenci strojvedoucího se pokusilo vloni několik stovek osob. Rozrostla se také skupina strojvůdkyň, nyní jich koleje brázdí 41. I přesto, že je v posledních letech u mladší generace o povolání zájem, vysoký věk nadále vládne touto profesí. Vyplývá to ze statistik Drážního úřadu, který žadatele o licence přezkušuje a zároveň v úspěšných případech tyto licence uděluje.

Celý článek v PDF.

Sdělujeme tímto, že po dohodě s Ministerstvem dopravy (vyjádřené dopisem ze dne 14. 9. 2017, čj.: 16/2017-130-PRP/2) dochází ke zjednodušení procesu oznamování změn v úředním povolení provozování dráhy.

Při změně statutárního orgánu provozovatele dráhy stačí tuto změnu pouze oznámit bez nutnosti podat novu žádost o změnu příslušného povolení.

Toto neplatí v těch případech, ve kterých dochází ke změně osoby odborně způsobilé pro provozování dráhy. U ostatních změn údajů uvedených v úředním povolení je nutné nadále žádat o tyto změny.

 

Ing. Jan Lehovec
Ředitel odboru bezpečnosti a licencí

Celý článek v PDF.

V úterý 6. února 2018 proběhlo v Drážďanech další jednací kolo ohledně nového železničního spojení mezi Prahou a saskými Drážďany. Součástí tohoto nového projektu železničního spojení je i výstavba přeshraničního tunelu. Na pracovním setkání se řešil mj. především návrh technického řešení styku proudových soustav. Za Drážní úřad se zúčastnil jednání ředitel sekce stavební Martin Roedl. Další setkání by mělo proběhnout na jaře na české půdě.

I když veřejnost nesmí bez řádného povolení vstupovat do kolejiště, stále se najdou tací, kteří si z kolejí dělají veřejnou stezku. Drážní úřad vloni řešil přes 400 přestupků, ve kterých si jedinci počínali nezodpovědně a ohrožovali tím bezpečnost svou i železničního provozu.

Celý článek v PDF.