Byl vydán nový metodický pokyn k evropskému nařízení č. 402/2013 (společná   bezpečnostní   metoda pro hodnocení a posuzování rizik)

Oznamujeme, že řízením sekce provozně-technické je po odchodu Ing. Ondřeje Fanty, Ph.D., od 1. října 2018 pověřen Ing. Jan Lehovec, dosavadní ředitel odboru bezpečnosti a licencí.

Síť železničních zastávek v Česku se opět rozroste. Vydali jsme čtyři rozhodnutí o nových názvech budoucích zastávek. Ty vzniknou ve Středočeském, Jihočeském a Pardubickém kraji. „Díky výstavbě nových zastávek se železnice přibližuje cestujícím, což má jednoznačně pozitivní následek. Lidé mohou vlaky využít na každodenní dojíždění do škol a zaměstnání nebo využít občasné jízdy za zábavou a výlety,“ hodnotí kladně trend vzniku nových zastávek ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.

A kde konkrétně nová nástupní a výstupní místa vzniknou?

Celý článek v PDF

Tramvaj Tango LF2, kterou vyrábí pro Dopravní podnik Ostrava společnost Stadler, získala dosud chybějící průkaz způsobilosti určených technických zařízení elektrických. Ten byl vydán po dodání kompletních podkladů v odpoledních hodinách 7. června 2018. Následující den ráno byl předmětný průkaz převzat zástupcem žadatele. Dopravní podnik Ostrava má tak splněny veškeré podmínky pro oficiální zahájení zkušebního provozu.

I nadále musí být dodrženy podmínky zkušebního provozu, z nichž některé jsou uvedeny v příloze této tiskové zprávy.

Každé nové drážní vozidlo, které je uváděno nejen na český trh, musí projít řádným schvalovacím procesem. Ten ve finále může trvat i řadu měsíců. Platí to jak pro železniční, tak i tramvajová, trolejbusová, speciální vozidla a vozidla lanové dráhy.

Celý článek v PDF.

V časopisu Nebezpečný náklad č. 2/2018 vyšel článek s názvem Příprava na kontrolu RID kontrolním orgánem, který pojednává o výkonu státního dozoru v oblasti RID. Protože je článek nepřesný a tím i zavádějící, je potřeba uvést některé informace na pravou míru.

Předně je v článku uvedeno, že se státní dozor vykonává podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. To je sice správně, nesmí se však zapomenout ani na zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (tzv. kontrolní řád), jehož ustanovení se též používají k výkonům státních dozorů.

Vyjmenované zaměření kontrol v článku se může zdát jako „to hlavní“ nebo „to jediné kontrolované“, což může být pro některé čtenáře zavádějící. Vždy záleží na tom, o jakou konkrétní kontrolu (státní dozor) se jedná a pro koho je určena. Je třeba si uvědomit, že Drážní úřad kontroluje (a k tomu je zmocněn i Ministerstvem dopravy) celý rozsah přepravy nebezpečných věcí (RID), jakož i Nařízení vlády č. 1/2000 Sb. týkající se oblasti přeprav nebezpečných věcí. V rámci státních dozorů se tak můžeme u každého subjektu zaměřit na něco zcela jiného – jiná kontrola může probíhat u dopravce přepravujícího nebezpečné věci, jiná na provozovatele železniční infrastruktury, jiná na výrobce cisternových vozů, jiná na odesílatele, atd.

Co je také potřeba zmínit je skutečnost, že Drážní úřad není vždy povinen dopředu oznamovat zaměření kontroly/státního dozoru. V případě potřeby lze také provést i neohlášenou kontrolu, případně neohlášený státní dozor. V takovém případě dojde k následnému sepsání protokolu o kontrole.

Věřím, že tyto doplňující, leč důležité informace ocení nejen čtenáři, ale i subjekty zabývající se přepravou nebezpečných věcí.

Stanislav Hájek, vedoucí oddělení RID Drážního úřadu

 

Příloha: článek z časopisu Nebezpečný náklad č. 2/2018

Drážní úřad připravuje na středu 23. května 2018 již v pořadí 6. jednání národní implementace TAF a TAP. Seminář určený pro provozovatele drážní dopravy, provozovatele drah a držitelé nákladních vozů se uskuteční jako vždy na půdě Ministerstva dopravy (Místnost 1S/80 Zasedací sál). Na seminář dorazí také zástupci Agentury EU pro železnice, kteří seznámí přítomné se 4. železničním balíčkem.

Program jednání:

09:15 - 09:20 Zahájení

09:20 - 10:15 Informace o implementaci TAF TSI pro nákladní dopravce

10:30 - 11:30 Informace o implementaci TAP TSI pro osobní dopravce

12:00 - 15:00 Seminář Drážního úřadu:

a) Problematika testů kompatibility po dosazení mobilní části ETCS na vozidlo;
b) Lhůty pro pravidelné revize UTZ;
c) Seznámení s Metodickým pokynem pro uznávání zkoušejících strojvedoucí;
d) Způsobilost vozidla pro provoz v ČR;e) Představení Registru infrastruktury (RINF);
f) Novinky v oblasti vydávání osvědčení dopravce;
g) Diskuse.

V posledních letech bylo pro Českou republiku typické, že se počet dopravců v železniční dopravě držel okolo čísla 105. Drážní úřad však zahájil s některými firmami správní řízení, jejímž výsledkem bylo odejmutí licence k provozování drážní dopravy některým dopravcům. Jejich počet se tak po mnoha letech dostal pod hranici jednoho sta.

Celý článek v PDF.

Drážní úřad vydal rozhodnutí, na základě kterého se změní název železniční stanice Hrušovany nad Jevišovkou. Stanice se nachází na tratích č. 244 Brno - Hrušovany nad Jevišovkou, č. 246 Břeclav - Znojmo a dnes neprovozované trati č. 245 Hrušovany nad Jevišovkou - Hevlín. Nový název bude znít Hrušovany nad Jeviškou-Šanov, ten bude oficiálně platný se zahájením nového grafikonu vlakové dopravy 2018/2019. Ke změně označení dochází na základě žádosti obce Šanov, na jejímž území se železniční stanice nachází. Náklady spojené se změnou názvu uhradí žadatel, tj. obec Šanov.