Posun termínu schvalování nových TSI

Schvalování nových Technických specifikací pro interoperabilitu (TSI) posouvá Evropská komise do první poloviny roku 2023.
Původní termín schvalování byl stanoven na listopadové jednání RISC ve dnech 22. – 23. 11.2022, nový bude pravděpodobně na jaře 2023.
Spolu s posunem termínu schvalování se prodlužuje čas pro připomínky a jednání k případným úpravám znění TSI.

TSI harmonogram aktualizace 1

Drážní úřad pořádá setkání s železničními dopravci

Drážní úřad dne 29. 11. 2022 pořádá každoroční „Setkání železničních dopravců“.

Setkání se koná v zasedacím sále Ministerstva dopravy v Praze. Zaregistrovat se mohou zvaní hosté z řad dopravců a výrobců kolejových vozidel.

Probírat se budou aktuální témata z oblasti bezpečnostních opatření, ETCS nebo povolování vozidel.

Pozvanka setkani s dopravci 2022

Aktualizovali jsme soubor vzorových otázek ke zkouškám všeobecné odborné způsobilosti pro strojvedoucí.

Novelizace vyhlášky č. 173/1995 Sb., dopravní řád drah, znamená úpravu některých pojmů a rozšíření otázek především o oblast související se systémem ETCS. Změny jsou v souboru označeny zelenou barvou. Žlutá barva značí správné odpovědi.

Soubor se vzorovými otázkami najdete ZDE

Drážní úřad vydal výroční zprávu o bezpečnosti na českých železnicích v roce 2021.

Výroční zpráva o bezpečnosti vydaná Drážním úřadem k 30. 9. 2022 hodnotí bezpečnost železničního provozu a provozování železničních drah v České republice za rok 2021.

Výroční zprávu ke stažení najdete ZDE.

Tiskovou zprávu ke stažení najdete ZDE.

Drážní úřad uveřejnil nový metodický pokyn k vydávání Jednotného osvědčení o bezpečnosti pro dopravce

Přístup k železniční infrastruktuře (mimo vlečky a místní dráhy) je povolen pouze subjektům, kteří jsou držiteli platného jednotného osvědčení o bezpečnosti.
O vydání jednotného bezpečnostního osvědčení (anglicky single safety certificate) musí požádat všechny železniční podniky, které hodlají provozovat drážní dopravu na celostátní nebo regionální dráze bez ohledu na to, o jaký druh dopravy se jedná, zda osobní nebo nákladní.

Jak při žádosti o vydání či obnovení osvědčení postupovat, upravuje nově vydaný národní metodický pokyn Drážního úřadu, který vychází z prováděcího nařízení Evropské komise a souvisejících předpisů a doplňuje je. Žadatelům doporučujeme se seznámit také s aplikační příručkou Evropské agentury pro železnice, jejíž plné znění naleznete na v češtině na stránkách Drážního úřadu nebo v angličtině na stránkách Agentury Evropské unie pro železnice (ERA). Cílem nového metodického pokynu je usnadnit dopravcům náročný proces podání žádosti a harmonizaci procesu hodnocení bezpečnosti, kteří žádají o nové vydání, aktualizaci nebo obnovení osvědčení o bezpečnosti.

Jednotné osvědčení o bezpečnosti dokládá, že daný subjekt zavedl systém řízení bezpečnosti a je schopen plnit své zákonné povinnosti. Osvědčení platí pro definovanou oblast provozu, tedy síť nebo sítě v rámci jednoho nebo více členských států, kde chce subjekt provozovat železniční dopravu. Všechny žádosti o jednotný bezpečnostní certifikát musí být podány elektronicky prostřednictvím One-Stop Shop (OSS).

V případě, že subjekt žádá o bezpečnostní certifikát pro provozování železniční dopravy ve více členských státech, je automaticky vydávajícím orgánem ERA. V opačném případě si může vybrat, zda posuzovatelem bude ERA nebo příslušný národní bezpečnostní úřad.
Dopravce může také využít možnosti předběžné konzultace podané přes OSS, kdy před podáním vlastní žádosti si nechá ze strany bezpečnostního úřadu nebo ERA prověřit navrhované vnitřní předpisy v rámci svého systému bezpečnosti, včetně návrhů nezbytných důkazů.
Nová metodika je vypracována podle evropského vzoru a je k dispozici ZDE

Ministerstvo dopravy a Drážní úřad využijí průzkum mezi strojvedoucími k dalšímu zvýšení bezpečnosti na české železnici. Zaměří se na pět klíčových oblastí.

Ministerstvo dopravy a Drážní úřad představili závěry dotazníkového šetření mezi strojvedoucími, které proběhlo na přelomu července a srpna tohoto roku. Do on-line průzkumu se zapojilo 2499 respondentů ze sektoru osobní i nákladní dopravy. Průzkum se zaměřil na oblasti výkonu strojvůdcovské profese, které mohou ovlivňovat bezpečnost na železnici. Strojvedoucí upozorňují na vysokou administrativní zátěž, špatný stav části zázemí pro odpočinek a neočekávané drobné poruchy vozidel či závady na infrastruktuře. Naopak svou práci považují za zodpovědnou a atraktivní.
„Pozornost strojvedoucího může ovlivnit poměrně velké množství faktorů, které jsme se ve spolupráci s nimi snažili popsat v našem dotazníku. Chceme jeho vyhodnocením a aplikací závěrů do praxe napomoci tomu, aby byla pozornost strojvůdce během směny zaměřena především na bezpečné dovedení vlaku z počáteční do cílové stanice. Proto považuji za důležité, abychom situaci v těchto konkrétních závěrech průzkumu vylepšili. Chtěl bych také poděkovat všem strojvůdcům, kteří na tuto naši výzvu ke spolupráci zareagovali, vyplnili dotazník nebo mi i napsali, a také kolegům z železniční branže za spolupráci na tomto projektu. Rozvíjet transparentní vztahy a získávat odezvu z praxe je pro dobrou dopravu velmi důležité,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.


Přehled jednotlivých opatření vycházejících ze závěrů dotazníku:
1. Zpřehlednění provozních předpisů a nastavení jasného procesu při jejich vydávání včetně analýzy změn, přehledného vypořádání připomínek a dostatečného času na seznámení se s nimi.
2. Důsledná kontrola dodržování postupů v rámci certifikovaného procesu údržby železničních vozidel (ECM) ze strany Drážního úřadu, která přímo ovlivňuje technický stav vozového parku ČR a zařazení do výkonnostních ukazatelů ČD.
3. Rozsáhlejší využití tabletů pro informování strojvedoucích o změnách a výlukách na infrastruktuře, důsledná kontrola kritických prvků infrastruktury a uplatnění opatření ke zvýšení spolehlivosti a propustnosti sítě Správy železnic.
4. Dopravci obdrží seznam míst, nejčastěji jmenovaných jako nevyhovujících pro odpočinek strojvedoucích s výzvou k nápravě stavu, který má sekundární dopad na bezpečnost provozu.
5. Výzva dopravcům k zajištění logičtější skladby směn a dostatku času na přípravu před odjezdem vlaku.


„Strojvedoucí musí být dostatečně proškolený na veškeré provozní situace, včetně těch krizových, a musí mít odpovídající podmínky pro svou práci. Ty zahrnují znalost předpisů, stav vozidla, dostatek informací o změnách na trati i předepsaný odpočinek. Zkušenosti z okolních evropských států nám navíc potvrzují, že pro výcvik strojvedoucích je vhodné využívat simulátory,“ říká ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.

Ke stažení:

Prezentace k výsledkům průzkumu

Podrobné výsledky průzkumu mezi strojvedoucími

Uveřejnili jsme aktualizovaný seznam dopravců, kteří mají oprávnění provozovat drážní dopravu na území ČR.

V tuto chvíli máme 107 českých dopravců a 21 zahraničních.

Dalších 7 zahraničních dopravců má povolení zajíždět do přechodových pohraničních stanic.

Celkem jsme k 1.9.2022 dosáhli čísla 135 provozovatelů drážní dopravy.

Seznam dopravců i aktualizované seznamy provozovaných a zrušených vleček najdete v části Provozování dráhy a drážní dopravy

Počet odstraněných železničních přejezdů roste

Drážní úřad za první pololetí letošního roku rozhodl o odstranění 35 železničních přejezdů. To je stejné množství, jako za celý rok 2019 a několikanásobek roku 2020 a 2021.

„Jsme rádi, že se počet železničních přejezdů snižuje. Stále platí, že nejbezpečnější je takový přejezd, který neexistuje. Železniční přejezdy se v uplynulém pololetí dařilo ve větší míře odstraňovat na kříženích s místními a účelovými komunikacemi. Počet odstraněných přejezdů roste také díky modernizaci tratí. Jen v rámci modernizace 4. železničního koridoru bylo zrušeno 7 přejezdů,“ říká Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu.

Více najdete v tiskové zprávě

Drážní úřad schválil názvy dalších čtyř železničních zastávek. Tři z nich jsou v Pardubickém kraji.

Síť železničních zastávek v Pardubickém kraji se dále rozšiřuje. Drážní úřad v tomto regionu schválil názvy dvou nových zastávek a jednu změnu názvu. Nová zastávka s názvem „Pardubice – centrum“ vznikne přímo v Pardubicích. Město tak na svém území bude mít již osm železničních stanic či zastávek na několika různých tratích. Na území Pardubického kraje bude dále vybudována nová stanice „Choltice zastávka“ a stanice „Svitavy-Lačnov“ bude přesunuta a přejmenována na „Opatovec“.

Poslední novou zastávkou, o jejímž názvu rozhodl Drážní úřad, je „Vlkov-Osová“. Tato zastávka vznikne v Kraji Vysočina. Názvy zastávek budou platné od data jejich otevření.

Více najdete v tiskové zprávě

Uveřejnili jsme nový metodický pokyn k dodatečné instalaci palubní části ETCS

„Metodický pokyn č. 2/2022 - dodatečná instalace palubní části ETCS na vozidla určená pro provoz na síti ČR“ obsahuje doporučené postupy a je nástrojem pro správnou aplikaci právních předpisů upravujících příslušnou problematiku. Jeho nové znění najdete ZDE

Metodický postup vychází z Nařízení 2016/919 ze dne 27. května 2016 ve znění z 20. března 2020 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii (TSI CCS) a zákona č. 266/1994 Sb, o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.