Historické vozidlo se stává historickým až rozhodnutím Drážního úřadu


O tom, že je vozidlo historickým drážním vozidlem, musí na žádost vlastníka rozhodnout drážní správní úřad. Jinými slovy nestačí, že vozidlo splní podmínky pro získání tohoto statusu definované v zákoně, ale je nutné získat rozhodnutí Drážního úřadu.

Drážní vozidlo může být prohlášeno historickým, pokud byla jeho výroba ukončena před více než 40 lety a jsou-li jeho vnější vzhled a vnitřní uspořádání uchovávány a udržovány ve stavu podle původní technické dokumentace. Tuto definici najdete v novelizovaném zákoně č. 266/1994 Sb., o dráhách, v §43f, stejně jako další podmínky.

Pokud má vozidlo status historického drážního vozidla, smí být provozováno pouze k uspokojování kulturních nebo volnočasových potřeb. Platí pro něj pak výjimka z povinné certifikace subjektu odpovědného za jeho údržbu i výjimka z požadavků technických specifikací pro interoperabilitu při jeho opravě nebo modernizaci.

 

Nové termíny školení pro uživatele One-Stop Shop

Evropská železniční agentura (ERA) vypsala nové termíny online školení pro uživatele jednotného kontaktního místa One-Stop Shop (OSS).

One-Stop Shop představuje internetové rozhraní, jehož prostřednictvím jsou podávány žádosti o schválení železničních vozidel a vydávání jednotných bezpečnostních osvědčení provozovatelům dráhy a drážní dopravy pro provoz na tratích ČR a EU. Portál OSS spravuje ERA.

Školení je určeno:
- zástupcům žadatelů, kteří používají OSS pro předkládání žádostí, monitorování průběhu procesu a přístup k rozhodnutím v případech schvalování vozidel (VA) a získávání jednotných bezpečnostních osvědčení (SSC)
- zástupcům ERA a národních bezpečnostních úřadů, kteří využívají OSS pro plnění svých úkolů při posuzování a vydávání rozhodnutí

Cíl školení:

Poskytnout odpovídající návod všem potenciálním uživatelům systému tak, aby byli schopni využívat všech jeho funkcí.


Okruhy školení pro žadatele:
- odesílání souborů s žádostmi
- komunikace s hodnotícími týmy
- aktualizace souboru žádosti na žádost hodnotícího týmu
- monitorování procesu hodnocení

Okruhy školení pro hodnotící týmy:
- přiřazování uživatelů k aplikacím
- předkládání hodnotících zpráv jménem své organizace
- komunikace s žadatelem
- řízení procesu hodnocení žádosti

Školení bude probíhat zdarma formou webináře v anglickém jazyce pod vedením instruktora a bude zahrnovat řadu prezentací a praktických ukázek.

Předpokladem je, že účastníci mají velmi dobrou znalost procesů SSC a/nebo VA podle legislativy 4. železničního balíčku a velmi dobrou znalost anglického jazyka.

Termíny školení pro příslušné oblasti naleznete v následující tabulce. Registrovat se můžete zasláním e-mailu na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

terminy OSS


Je plánováno také testovací sezení, aby si každý mohl ověřit, že bude mít přístup ke schůzce pomocí MS Teams a bude se moci normálně účastnit. Je možné si vybrat z následujících termínů:

testy OSS

Více informací naleznete v dokumentu ERA.
 

Uveřejnili jsme prezentace ze semináře TSI TAF a TSI TAP.

Informace k technickým specifikacím interoperability pro telematické aplikace v nákladní (TSI TAF) a osobní (TSI TAP) dopravě naleznete v uveřejněných prezentacích.

Podívat se můžete i na videozáznam přednášek ze semináře ze dne 24. 4. 2022.

Od 16.6.2022 je povinná certifikace všech subjektů ECM!

Upozorňujeme, že od 16. června 2022 nesmí být na celostátní a regionální dráze v České republice provozováno žádné vozidlo, jehož subjekt odpovědný za jeho údržbu (ECM) vedený v evidenci v národním registru vozidel (NVR) není certifikován. Všechny subjekty odpovědné za údržbu všech kategorií vozidel, musí být nejpozději k datu 16.6.2022 certifikovány.

Tato povinnost vyplývá z prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/779. Problematika údržby drážních vozidel provozovaných na dráze celostátní nebo regionální včetně certifikace je upravena v novelizovaném znění zákona o dráhách 266/1994 Sb., účinném od 1. února 2022, především v § 43b. 

Výjimka z povinné certifikace platí v souladu s § 43f, odst. 3 zákona o dráhách pro historická vozidla. Podmínkou je, že historické vozidlo musí být skutečně jako historické registrováno a musí být o tom, že je historické, na základě žádosti i rozhodnuto. Historické vozidlo pak ale nesmí být používáno k jiným účelům, než je uspokojování kulturních nebo volnočasových potřeb.

Certifikace není povinná ani pro vozidla pohybující se výhradně na dráze místní nebo vlečce nebo pro vlečková hnací vozidla zajíždějící do stanic na dráze celostátní nebo regionální, jde-li o místo styku vzájemně zaústěných drah.

Přehled všech certifikovaných subjektů lze najít v databázi ERADIS na webové stránce: https://eradis.era.europa.eu/safety_docs/ecm/certificates.aspx

Dopravci a provozovatelé dráhy musí letos Drážnímu úřadu doložit výroční zprávy o bezpečnosti za rok 2021 již do 31. května.

Ukládá jim to novela zákona o dráhách platná od  1. 2. 2022, která v tomto bodě vychází z evropské směrnice a zkracuje lhůtu o měsíc. Na základě dodaných výročních zpráv pak Drážní úřad do konce září vypracuje svou výroční zprávu o bezpečnosti na českých železnicích za rok 2021.

Další povinností všech dopravců a provozovatelů dráhy je doložit Drážnímu úřadu do 30. 6. 2022 doklady k finanční způsobilosti k provozování drážní dopravy, respektive dráhy za rok 2021.

Dopravci provozující veřejnou osobní dopravu na dráze celostátní nebo regionální mají zároveň povinnost uveřejnit výroční zprávu o kvalitě poskytovaných služeb a zaslat ji do 30. 6. 2022 Evropské železniční agentuře.

Zprávy jsou následně zpřístupněny na internetové stránce ERA. https://eradis.era.europa.eu/interop_docs/ruSQPreports/default.aspx

 

Drážní úřad získal v osobě Jitky Kotáskové ocenění v soutěži eOsobnost eGovernmentu 2022!

Ing. Jitka Kotásková, ředitelka kanceláře ředitele Drážního úřadu, získala 3.místo v kategorii centrálních institucí a úřadů pro rok 2022.

Nominovala ji společnost HAiDA s.r.o. jako svého zákazníka.

Gratulujeme!

Jitka Kotásková se dlouhodobě a aktivně věnuje využití IT nástrojů pro podporu činností Drážního úřadu.  V loňském roce vedla tým, který se věnoval realizaci projektu zpracování mezd a vedení personální agendy (včetně evidence vzdělávání pro 150 osob). Zároveň se velice systematicky věnuje řízení bezpečnosti. V oblasti kyberbezpečnosti díky ní úřad pečlivě sleduje všechna rizika a rovněž zajišťuje vzdělávání samotných zaměstnanců úřadu v této oblasti.

Cílem projektu eOsobnost eGovernmentu je poděkovat všem, kteří se osobně věnují rozvoji elektronizace veřejné správy v ČR a zároveň poukázat na skutečnost, že přes všechny technologie a vývoj je stále nejdůležitějším článkem člověk, který vše vymýšlí, ovládá a užívá.

Více najdete na https://www.egovernment.cz/inpage/eosobnost2022/

Zdroj: Gordic

 

   Jitka3         Jitka1

První lokomotiva zpětně vybavená ETCS může do ostrého provozu.

Prototypové vozidlo řady 362 WTB Českých drah získalo od Drážního úřadu konečné povolení typu vozidla k jeho uvedení na trh. Toto povolení znamená, že vozidlo je jako vůbec první v ČR plně způsobilé k ostrému komerčnímu provozu pod ETCS na tuzemské železniční síti, tedy v tzv. režimu Switch-On. Zástupci sdružení dodavatelů pod vedením ČD - Telematiky jej spolu s AŽD Praha dnes za účasti ministra dopravy Martina Kupky slavnostně předali Českým drahám.

„Zavádění ETCS je jedním z důležitých kroků pro posílení bezpečnosti na železnici, a to nejen u nás, ale v celé Evropě. Touto jednotnou technologií jsme již vybavili několik stovek kilometrů našich tratí a pokračujeme dál tak, abychom mohli spustit výhradní provoz ETCS na koridorech v roce 2025,“ říká ministr dopravy Martin Kupka. „Jsme si vědomi finanční náročnosti zavádění ETCS, a proto hodláme kromě národních zdrojů využít i nadále finanční pomoci od Evropské unie, která nám umožní implementaci systému lépe zvládnout,“ pokračuje ministr. 

„Jsme rádi, že se povedlo schválit a uvést do provozu první retrofit vozidla, které se může nyní v tuzemské železniční síti pohybovat v tzv. Switch-On režimu,“ říká Radek Šafránek, ředitel provozně-technické sekce Drážního úřadu a dodává: „Jen v letošním roce počítáme s tím, že schvalovacím procesem projde více než 400 vozidel dovybavených ETCS. Hlavním cílem, který sledujeme spolu s Evropskou železniční agenturou, je zvyšování bezpečnosti na železnici. Proto usilujeme i o zavedení povinného školení pro strojvedoucí na simulátorech, které bude zapracováno i do Národního implementačního plánu ERTMS."

Předání 362 WTB ETCS 1   Předání 362 WTB ETCS 2

Celý text článku najdete ZDE

 

Uveřejnili jsme nové termíny zkoušek strojvedoucích na květen a červen 2022

Zkoušky všeobecné odborné způsobilosti k získání licence strojvedoucího v květnu a červnu proběhnou v následujících termínech:

terminy VOZ 2022

Aktuální termíny zkoušek jsou ke stažení ZDE.

Žadatelé jsou při zkoušce povinni dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná a ochranná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví, resp. krajských hygienických stanic.

Prodlužování platnosti licencí strojvedoucích – upozornění pro žadatele

Drážní úřad vyřizuje žádosti o prodloužení platnosti stávajících licencí strojvedoucích v co nejkratším termínu, standardní doba vyřízení je však 30 dnů. Doporučujeme proto, aby žadatelé předkládali žádosti alespoň s dvouměsíčním předstihem!

Licenci strojvedoucího lze prodloužit pouze v případě, že žadatel splňuje podmínky § 46 a § 46d zákona o dráhách. K žádosti je nutné doložit kopii poslední licence a kopii dokladu o zdravotní způsobilosti.

Detailní postup prodloužení platnosti upravuje metodický pokyn. Tento materiál s názvem „Metodický pokyn 3/2021 pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání a prodloužení licence strojvedoucího“ včetně všech příloh je uveřejněn ZDE.

Formuláře a návody k vyplnění stáhnete zde.

Připravují se rozsáhlé změny v Technických specifikacích pro interoperabilitu (TSI)

Od roku 2023 začnou v železničním sektoru platit nové Technické specifikace pro interoperabilitu. Jejich změny připravuje Evropská železniční agentura (ERA), která předložila jejich první návrhy. Od března do června letošního roku je možné změny v TSI konzultovat.

TSI jsou souborem technických požadavků na evropský železniční systém tak, aby byl interoperabilní.

Revize se týkají cca 74 témat napříč všemi specifikacemi. První požadavek na změny v TSI vzešel od Evropské komise v červnu 2020.

 

Konzultace je možné realizovat na stránkách ERA:

https://www.era.europa.eu/library/consultations_en

 

Časový harmonogram přípravy změn v TSI:

TSI harmonogram

Uveřejnili jsme aktualizovaný seznam dopravců a provozovaných a zrušených vleček.

K 15.3.2022 byly aktualizovány seznamy dopravců a vleček.

Počet provozovatelů drážní dopravy na celostátní a regionální dráze v České republice k 15.3.2022 dosáhl počtu 130. Další 3 dopravci mají povolení zajíždět do přechodových pohraničních stanic nebo úseků.